Mateřská škola Sluníčko VodňanyO naší školce
Základní údaje
Název .......................... Mateřská škola Sluníčko Vodňany s.r.o.  
Sídlo ........................... Smetanova 902/II, 389 01 VODŇANY
Telefon ........................ 383 382 347, 724 018 656
E-mail ......................... ms.slunicko@seznam.cz
IČ ............................... 608 75 607
IZO školy / IZO řed........ 002 164 825 / 600 000 516
Číslo účtu ....................148 705-744/0600
Zápis do OR ................ 1. července 1994
Právní forma ................. společnost s ručením omezeným
Popis činnosti .............. výchova a vzdělávání dětí předškolního věku
Kapacita školy ............. 50 dětí
Ředitelka školy ............ Bc. Dagmar Sladká,
Paní učitelky ................ Lenka Jarošová, Martina Havlínová,
Asistentka ................... Štěpánka Špatná
Provozní pracovnice ...... Romana Froulová
Provozní doba ............. 6.30 - 16.30
 
Historie
V září roku 1993 byla v budově zrušených jeslí ve Smetanově ulici Ve Vodňanech otevřena Mateřská škola Sluníčko jako jedna z prvních soukromých škol v Jihočeském kraji. Vznik a otevření školy umožnil především vstřícný přístup představitelů města ve věci pronájmu prostor, které škola užívá. V době vzniku byla škola provozována jako živnostenská provozovna. Postupem času se právní prostředí pro provozování soukromých škol změnilo natolik, že si vyžádalo přeměnu školy na právnickou osobu - nejprve komanditní společnost s názvem "Mateřská škola Sluníčko k.s." a nyní "Mateřská škola Sluníčko Vodňany s.r.o.". Provozování školy již není živností podle živnostenského zákona, ale činností školy, která je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení vedeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
 
 
"Mateřská škola Sluníčko Vodňany s.r.o." je předškolní zařízení pro děti od dvou do šesti let věku. Provozuje dvě heterogenní, věkově smíšené třídy. Škola je umístěna v budově, která byla vystavěna v šedesátých letech minulého století pro pobyt dětí předškolního věku. Všechny prostory jsou vystavěny účelově, vhodně vybaveny a protože jsou řešeny jako bezbariérové, je škola vhodná i pro integraci postižených dětí. Celý areál je umístěn v klidové zóně města a jeho součástí je rozlehlá zahrada, kterou využívají pouze děti "ze Sluníčka."
 
Vnitřní prostory školy jsou uspořádány tak, aby účelně sloužily dětem předškolního věku. Herny jsou členěny do menších hracích koutků se zaměřením na určitou činnost (prodejna, obývací místnost domu, průlezka, stoleček se židličkami apod.). Zahrada byla rekonstruována v roce 2007 v souvislosti s významnou dotací poskytnutou na program "Zahrada pro Sluníčko" od Nadace ČEZ. Na zahradě se nyní nachází moderní herní prvky určené dětem předškolního věku a dvě pískoviště. Rozlehlé travnaté plochy a dvě velké terasy poskytují dostatečný prostor pro vyžití dětí při míčových hrách a jiných pohybových aktivitách.
 
Při výchově je kladen důraz na péči o harmonický rozvoj všech stránek osobnosti dítěte. Rozvoj citové, mravní a rozumové oblasti osobnosti dítěte probíhá během celého pobytu dítěte ve škole jako neoddělitelná součást celodenní spontánní i řízené činnosti. Tělesná cvičení jsou zařazována ve volných chvílích v průběhu dne z důvodu odreagování a uvolnění i jako důležitý moment zdravého vývoje dětí.
 
S dětmi nejstarší věkové skupiny je systematicky pracováno na prohlubování znalostí ve všech oblastech poznávání, aby byly úspěšné po nástupu do 1.ročníku základní školy. Systematicky je pracováno na odstraňování logopedických vad, na rozvoji slovní zásoby, na správnosti početních a logických představ, na rozvoji všeobecných znalostí dětí, na uvolňování jemné motoriky a zvyšování tělesné zdatnosti.
 
Tradičními vystoupeními na besídkách ukazují děti rodičům, co se ve škole naučily v oblasti hudební, pohybové a rozumové výchovy a jak rychle jsou schopni naučit se cizímu jazyku (německý jazyk) a základům hry na flétnu. Lze konstatovat, že škola má trvale velmi dobré vztahy s rodiči. Tyto vztahy jsou dále upevňovány při společných akcích, jakými jsou nejen společná posezení po besídkách.
 
Koncepce výchovně vzdělávací práce vychází z Rámcového programu pro předškolní vydělávání (RVP) vydaného Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Má dlouhodobý charakter a je podle RVP rozpracována do pěti hlavních oblastí vzdělávání, které postihují všechny stránky rozvoje předškolního dítěte. Koncepce je zpracována ve Školním programu vzdělávání a Třídním vzdělávacím programu, který v měsíčních tématicky členěných celcích nabízí konkrétní náměty na práci s dětmi s přihlédnutím k ročnímu období a různým oslavám naší země, města, školy i jednotlivých dětí. Podrobněji a časově tématicky rovněž vytyčuje náměty pro výlety, kulturní akce a další činnost dětí. Jednotlivé úkoly byly pedagogy zpracovávány při tvorbě Třídního programu, kde si má možnost pedagog vybrat téma a jeho jednotlivé úkoly sestavené a na sebe navazující podle vypracovaného státního programu vzdělávání předškolních dětí. Pozornost je věnována i věkovým zvláštnostem jednotlivých skupin dětí, individuální práci s postiženými dětmi a celkovému harmonickému rozvoji dětí s přihlédnutím k jejich momentálním potřebám.
 

Mateřská škola Sluníčko Vodňany s.r.o.

Smetanova 902/II, 389 01 VODŇANY

© 2009 - 2019 tosscy